قطعا همه ادم‌ها دلشان می‌خواهند که پولدار شوند و پولدار بمانند. پول و ثروت مهمترین بخش از زندگی ما آدم‌هاست. اگر پول داشته باشید می توانید هر چیزی که...