دسته بندی ها بندی

4 O�U?O�O� O�U?O?U� U�U�O�O? O?O�O�U? O?U�O�U�O?U?: O�O�O?U�O�U�O� O?O� O?U�U?O?U� U�U�U�U� O�U?O?U�O? O?U� O�U?U� U?U�O� U�U? U�U�U?O? U�U� U�U?U?U�U� O�U?O?U� U�U? O?U?O�U�O? O?O�O�U? O?U�O�U�O?U? U�U?U?O? O?O�O?O?! O?O�U� O�U?U� U�U?O�U?O? O?O�O�U?O?O�U�...