قطعا مهمترین بخش پس از اتمام دوره ی متوسطه، روزهای پر استرس کنکور است. چگونه در کنکور موفق شوید و چگونه رتبه‌ی برتر را به خود اختصاص دهید، مستلزم...