هنگامیکه بتوانیم به شکست ها و نبردهای زندگی لبخند بزنیم و به مسیر ادامه دهیم، نه تنها سخت و دشوار است، بلکه به انگیزه ای قوی و اراده ای...